Bradford, West Yorkshire, 1972-5 # 2

Bradford_24_v.2