Bradford_24_v.2

Bradford_24_v.2

Bradford, West Yorkshire, 1972-5