Bradford, West Yorkshire, 1972-5 # 3

Bradford_15_v.3