Bradford_15_v.3

Bradford_15_v.3

Bradford, West Yorkshire, 1972-5