Bradford_23_v.2

Bradford_23_v.2

Bradford, West Yorkshire, 1972-5